Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Zabytki

Strona główna » O gminie » Zabytki

Ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu lokalnego. Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”.

W związku z powyższym Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobligowany został między innymi do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, która została przyjęta Zarządzeniem nr 18/2015 Wójta Gminy Niegowa w dniu 19 lutego 2015 roku w formie zbioru kart adresowych zabytków, po weryfikacji i uzyskaniu akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Stosownie do art. 22 ust. 5 ww. ustawy w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1. zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
2. inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
3. inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Konsekwencją ujęcia obiektów lub obszarów w gminnej ewidencji zabytków jest obowiązek uzyskania akceptacji organu ochrony zabytków dla planowanych przy nich działaniach inwestycyjnych. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 oraz art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa, w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane mówi, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Gminna Ewidencja Zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami. Gminna Ewidencja Zabytków ma charakter zbioru otwartego, co oznacza, że obiekty i obszary w niej ujęte podlegają weryfikacji, uzupełnieniom, mogą być dodawane i z niej zdejmowane.

Baza obejmująca karty ewidencyjne zabytków znajduje się TUTAJ...

PODKATEGORIE
Linki
  • System Informacji Przestrzennej
  • Aktualności
  • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

  • UG-Niegowa
  • gal_kra10
  • gal_kra9
  • gal_kra8
  • gal_kra7
  • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna