Skróty klawiszowe:

rozmiar tekstu: A A A

Nabór na wykonywanie usługi "koordynacji projektu" oraz "asystenta projektu"

Strona główna » Aktualności » Nabór na wykonywanie usługi "koordynacji projektu" oraz "asystenta projektu"

WÓJT GMINY NIEGOWA
w
ramach realizacji Projektu ,,Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”

Ogłasza nabór na wykonywanie usługi "koordynacji projektu"
( tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy, informacje przekazane do poszczególnych szkół)

 1 . Wymagania niezbędne podlegające ocenie:
      
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych
       -
wykształcenie wyższeWymagania dodatkowe:

a.
znajomość przepisów z zakresu KPA oraz prawa oświatowego;
b.
znajomość dokumentów programowych POKL EFS;
c.
orientacja w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych;
d. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy

2. Do zadań Koordynatora należy:
a) Uruchomienie realizacji projektu od 16.03.2009r, który trwał będzie do 14.03.2011r.
b) nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji projektu od strony merytorycznej, organizacyjnej, technicznej oraz finansowej
c) opracowanie Regulaminu uczestnictwa w projekcie
d)  0pracowanie szczegółowego planu realizacji projektu
e) zaangażowanie i podpisanie umów z koordynatorami lokalnymi w szkołach realizujących projekt, tj. w Gimnazjum w Niegowej, Szkole Podstawowej w Niegowej, Szkole Podstawowej w Ludwinowie, Szkole Podstawowej w Bliżycach, Szkole Podstawowej w Sokolnikach, Gimnazjum w Sokolnikach oraz 1 dla Szkół Filialnych w Dąbrownie oraz w Mzurowie.
f) zaangażowanie i podpisanie umów z personelem w ramach zadań ,,Zarządzanie projektem” oraz ,,Promocja i informacja o projekcie oraz rekrutacja BO”.
g) nadzór nad rekrutacją uczniów.
h) nadzór nad przygotowaniem programu pracy dydaktyczno-wychowawczej przez nauczycieli,
i) nadzór nad pracownikami,
j) dokonywanie zakupów zgodnie z harmonogramem,
k) monitorowanie celów ogólnych i szczegółowych projektu
l) rozpoznawanie problemów,m) planowanie ewentualnych zmian;
n) dokonywanie ewaluacji projektu,
o) bieżąca współpraca z Instytucją Pośredniczącą,
p) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,
q) podsumowanie i rozliczenie finansowe projektu.

WYMAGANE DOKUMENTY 
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) oświadczenie kandydata, że nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach).

Rodzaj umowy –umowa zlecenie

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem"

Dotyczy naboru na wykonywanie usługi koordynatora projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”

Należy składać do 13 marca 2009 r. do godz. 15.00 .

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458). 

WÓJT GMINY NIEGOWA
w
ramach realizacji Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”

Ogłasza nabór na wykonywanie usługi „asystenta projektu

( tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy, informacje przekazane do poszczególnych szkół)

1. Wymagania niezbędne podlegające ocenie:
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych
- wykształcenie wyższe

2. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość przepisów z zakresu KPA oraz prawa oświatowego;
b. znajomość dokumentów programowych POKL EFS;
c. orientacja w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych;
d. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy

3. Do zadań asystenta projektu należy:

1) bieżące kontaktowanie się z Koordynatorem gminnym projektu i biurem projektu,
2) bieżąca współpraca z Koordynatorami lokalnymi w zakresie monitoringu, ewaluacji i promocji projektu,
3) wykonywanie prac administracyjno-biurowych,
4) przygotowywanie materiałów na spotkania zespołu projektowego
5) rekrutacja i bieżące monitorowanie uczestników projektu
6) archiwizacja dokumentów
7) organizowanie konferencji
8) opracowywanie materiałów pokonferencyjnych,
9) monitoring realizacji projektu,
10) prowadzenie dokumentacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
11) sporządzanie formularzy PEFS
12 dokonywanie niezbędnych zakupów zgodnie z harmonogramem
13) zorganizowanie i nadzór nad realizacją konkursów
14) zorganizowanie i przeprowadzenie zakupów w ramach realizacji projektu.
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez koordynatora.

1. Do zadań asystenta, jako członka zespołu projektowego należy:

na czele z koordynatorem nadzór nad rekrutacją uczniów.

a. nadzór nad prawidłowością realizacji projektu od strony merytorycznej, organizacyjnej, technicznej oraz finansowej
b. dokonywanie zakupów zgodnie z harmonogramem,
c. zorganizowanie, przeprowadzenie i ocena konkursów w ramach projektu
d. okresowe sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu,
e. monitorowanie rezultatów twardych i miękkich projektu,
f. dokonywanie ewaluacji projektu
g. podsumowanie i rozliczenie finansowe projektu.

WYMAGANE DOKUMENTY
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) oświadczenie kandydata, że nie był karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (certyfikaty, zaświadczenia o odbytych kursach).

Rodzaj umowy –umowa zlecenie
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wykonywanie usługi asystenta projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych”

Należy składać do 13 marca 2009 r. do godz. 15.00.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu do Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

ZAŁĄCZNIKI

czytano: 2037 razy

autor: niegowa.pl

data dodania: 2009-03-10 08:47:00

 • Czwartek, 21 listopada 2019 Zmiana rozkładu jazdy PKS na ...
  Od dnia 18 listopada nastąpiła zmiana rozkładu jazdy PKS na trasie Włoszczowa - Katowice. Rozkład obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. Aktualna wersja w poniższym ...
  nowa więcej
 • Czwartek, 21 listopada 2019 Komunikat do właścicieli i ...
  Wojewódzki  Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach wydał „Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ...
  nowa więcej
 • Wtorek, 19 listopada 2019 Nowy samochód dla OSP w ...
  17 listopada b.r. odbyły się uroczystości związane z przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ...
  więcej
 • Poniedziałek, 18 listopada 2019 Zakończenie inwestycji ...
  31października b.r. Gmina Niegowa zakończyła największą tegoroczną inwestycję drogową. Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 680045 S i 680046 S ...
  więcej
Linki
 • System Informacji Przestrzennej
 • Telefon ratunkowy: 601-100-300 lub 985


Urząd Gminy w Niegowie
ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

tel.: +48 (34) 315 10 20
e-mail: urzad@niegowa.pl

 • UG-Niegowa
 • gal_kra10
 • gal_kra9
 • gal_kra8
 • gal_kra7
 • gal_kra6
Serwis WWW Urzędu Gminy w Niegowie
Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Księga gości
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna